Internazionalizzazione

Massachusetts Institute of Technology

Link di riferimento: www.mit.edu
Email di riferimento: secretary@h2cu.it, dara@mit.edu

Pace University

Link di riferimento: www.pace.edu
Email di riferimento: secretary@h2cu.it, plove@pace.edu

Polytechnic University

Link di riferimento: www.poly.edu
Email di riferimento: secretary@h2cu.it, jfalcocc@poly.edu

Columbia University

Link di riferimento: www.columbia.edu
Email di riferimento: secretary@h2cu.it, betti@civil.columbia.edu

 

Altre aree

New Mexico Institute of Mining and Technology

Link di riferimento: www.nmt.edu
Email di riferimento: secretary@h2cu.it, vivoni@nmt.edu